ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုသည် 5 Way Sol ဖြစ်သည်။ Namur အဆို့ရှင်