ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုသည် 2 Way Water Sol ။ အဆို့ရှင်